Жаңа білім беру бағдарламасы

6B023 02 - Переводческое дело (восточное направление) Кәсіби-салалық аударма маманы в Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

 • Жалпы тіл білімі модулі ( Тіл білімі негіздері (тіл біліміне кіріспе), Салғастырмалы тіл білімі (контрастивті лингвистика),Лингвистика ілімдері тарихы (лингвистиканың ғылым ретінде қалыптасуының негізгі кезеңдері)
  Несиелер: 3

  Оқу курсы жалпы тіл, оның шығу тегі мен мәні, оның құрылымының ерекшеліктері туралы, сондай-ақ лингвистикалық ғылымның пәндік және ұғымдық құрамы туралы алғашқы мәліметтерді ХХ ғасырдың соңында салыстырмалы лингвистикалық зерттеулердің жалпы массивінен бөлінген контрастивті лингвистика – лингвистикалық бағыттағы теориялық мәселелерді қарастыратын оқу курсы. Оқу курсы тіл туралы ғылым ретінде лингвистика бөлімдерінің мазмұны мен тарихи қалыптасуы туралы, оның ғылыми әдіснамасы мен терминологиясының қалыптасу ерекшеліктері туралы, лингвистика бағыттарының негізгі ұғымдарының жүйесі және оның терминологиялық жүйесі туралы базалық білімді қалыптастыруға бағытталған

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі
  Несиелер: 8

  Жеткілікті және стандартты базалық деңгейлерге сәйкес шеттілдік білім беру үдерісінде тіл мамандықтары студенттерінің мәдениетаралыққатысымдық құзыреттілігін қалыптастыру болып табылады. Мәдениетаралыққатысымдық құзыреттіліктің құрылымы білім беру біліктілігінің сипатын бейнелейді және ана тілі мен шетел тілі мәдениеті туралы білімнен, өз білімін тәжірибе жүзінде қолдана білу дағдысы мен шеберлігінен тұратын күрделі тұлғалық білімнен, сондай-ақ, осы білімді, дағды мен машықты жүзеге асыруға көмектесетін жеке тұлғаның қасиеттер жиынтығын және басқа мәдениет өкілдерімен әрекеттестікке түскен кезде оларды қолдана білу тәжірибесін қамтиды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мәдени-тілдік қарым-қатынас практикумы
  Несиелер: 6

  Курстың мақсаты аудармашының когнитивті-лингвистикалық және мәдениетаралық-коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мәдениетаралық қарым-қатынас тұрғысынан базалық шет тілі байланысы
  Несиелер: 18

  «Мәдениетаралық қарым-қатынас контекстіндегі базалық шет тілі» пәні шығыс тілінен базалық стандарттылық деңгейдегі (ЖБМ бойынша В2 деңгейін) лингво-мәдени, әлеуметтік-мәдени, танымдық және қатысымдық біліктіліктерді қалыптастырады. Фонетикалық, грамматикалық, лексикалық материалдар осы деңгейде жүзеге асырылатын қарым-қатынас салаларындағы сөйлеу тақырыптары мен типтік жағдаяттарында ауызша және жазбаша түрде меңгеріледі. Курстың мақсаты: шет тілінде білім беру үдерісінде тілдік мамандық студенттерінің мәдениаралық-қатысымдық біліктілігін шығыс тілінен базалық стандарттылық деңгейде қалыптастыру. Осы деңгейге сәйкес студенттердің мәдениаралық-қатысымдық біліктілігінің негіздері сөз әрекетінің төрт түрі: тыңдалым, оқылым, айтылым және жазбаша сөз арқылы жүзеге асырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Студенттердің қызметі саласында кәсіби қарым-қатынас жасауға қажетті коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру. Курстың соңғы мақсаты – мамандық тілі негізінде коммуникативтік және тілдік құзыреттілікті қалыптастыру, студенттердің кәсіби дайындығын жетілдіру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Оқытылатын тіл теориясының негіздері
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты студенттерді шығыс тілі теориясының келесі жүйелік аспектілерімен таныстыру: қазіргі заманғы шет тілінің теориялық фонетикасы, лексикологиясы және теориялық грамматика. Бұл аспектілер аудармашыларға фонетикалық, грамматикалық және лексикалық ерекшеліктерінің негізгі аспектілерін жүйелі түрде үйренуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Зерттелетін аймақтың қазіргі заманғы тарихи процестері
  Несиелер: 5

  Оқу пәнін меңгеру мақсаты - тарих ғылымын дамытудың қазіргі деңгейімен таныстыру және зерттелген аймақтың тарихи зерттеулер саласындағы теориялық білімдер жүйесін қалыптастыру болып табылатын тарихи зерттеулердің өзекті мәселелері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 3

  «Мамандыққа кіріспе» курсының нысаны – аудармашының кәсіби қызметінің құзіретілігін қалыптастырып, аударма ісі туралы білім алады..

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қоғамдық саяси лексика
  Несиелер: 5

  Курс әлеуметтік-саяси лексика және әлеуметтік-саяси терминология ерекшеліктері, ұқсастықтары мен айырмашылықтары туралы материалдардың кең ауқымын қамтиды, сондай-ақ аударма профилі студенттеріне қажетті лексикалық және фразеологиялық бірліктердің, саяси терминдердің және лингвомәдени шындықтардың қажетті көлемімен танысуға мүмкіндік береді. зерттелген секциялардың пәндік-лексикалық тақырыптарына сәйкес, жалпы саяси және жариялылықтың функционалдық және стилистикалық ерекшеліктерін анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Мәтінді аудару алдында талдау
  Несиелер: 8

  «Мәтіндерді аудармаға дейін талдау» пәні 5В020700 – Аударма ісі мамандығы бойынша бакалаврларды даярлауға арналған элективті пәндер модулінің бір бөлігі болып табылады. Бұл пән аударудың дайындық кезеңіне негізделеді. Пән аударма үшін дайындық сатысында мәтінмен жұмыс істеу арқылы білімді, дағдыларды және қабілеттерді қалыптастыруға, жоғары сапалы жазбаша және ауызша аудармамен қаматамасыз етуге бағытталған. Пәннің практикалық тапсырмалары аударма қызметінің келесі түрлері мен білім мен дағдыларды қалыптастыруға бағытталған: - мәтінді алдын ала лингвистикалық және стилистикалық талдау, - құрылымдық-ақпараттық мәтінді талдау, - мәтінді семантикалық талдау, - сөздіктер мен анықтамалықтармен, электрондық ресурстармен жұмыс істеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Аудармашыларды дайындауда мәдениетаралық қарым-қатынас теориясы мен практикасы
  Несиелер: 3

  Осы пәннің мақсаты: студенттерді таныстыру негізгі ұғымдар және теория санаттары байланыс және негіздер мәдениетаралық қарым-қатынас, матчтардың мәдениеті ұлттық кейіпкерлер мен коммуникациялық ерекшеліктер әртүрлі өкілдер мәдениеттер

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Арнайы мақсаттарға арналған тіл
  Несиелер: 15

  Курстың негізгі мақсаты-экономика, ғылым және техника саласында кәсіби-мамандандырылған құзыретін қамтитын мәдениетаралық-коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Мәдениетаралық коммуникацияның лингвомәдени ерекшеліктері
  Несиелер: 3

  Берілген пән мәдениетаралық қатысым аясындағы лингвоконцептология мен лингвомәдени ерекшелік лингвомәдениет жайлы ұғымның лингвистикалық, мәдениетаралық, коммуникативтік сипаттарын қарастырады. Когнитивтік семантика, концепт, тілдік ұстаным, мәдени тұлға сияқты ұғымдарды түсінуге арналған лингвомәдени зерттеулердің негізгі мәселелері жайлы білімді қалыптастырады, жазбаша және ауызша коммуникацияда дискурсивтік талдау жасауға көмектеседі

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Кәсіби бағдарланған шет тілі
  Несиелер: 10

  Курс кәсіби-бағытталған шетел тілін оқытудың ең өзекті аспектілерін қамтиды. Қазіргі уақытта Қазақстанда әлеуметтік инновациялар, жаһандану, еуропалық және әлемдік мәдени білім беру салалары контекстінде оқытудың кәсіптік-бағдарлы практикасы дамуда,оның ішінде осы мәселелер бойынша ғылыми-әдістемелік орталықтар құрылуда.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Аударма теориясы мен тәжірибесіндегі Мәдениетаралық коммуникацияның когнитивті-лингвомәдени негіздері
  Несиелер: 3

  Берілген пән лингвстика, психология, когнитивтік лингвистика, лингвомәдениеттану және мәдениетаралық қатысым пәндерінің арақатынасынан туындаған, сол себепті мәдениетаралық қатысымды кешенді зерттейді. Курстың мақсаты лингвомәдени және когнитивтік-лингвистика саласындағы білімнің теориялық және практикалық базаны қалыптастыру және мәдениетаралық қатысымда олардың арақатынасын қалыптастыру. Сонымен қатар, курс мәдениетпен байланысты қиындықтарды жеңу үшін шет тіліндегі мәтіндерді талдауда когнитивтік-лингвомәдени талдауды қолдану бойынша болашақ аудармашыларға білім береді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Жазбаша аудару тәжірибесі
  Несиелер: 5

  Бұл курс білім алушылардың тіларалық коммуникация жағдайында баламалы жазбаша аударманы қамтамасыз етуде кәсіби-мамандандырылған құзыретін қамтитын мәдениетаралық-коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыруды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Аударма теориясы
  Несиелер: 5

  Оқу курсының мақсаты кіріспе болашақ кəсіби аудармашыларға негізделеді қазіргі заманғы ережелер аударма теориясы құрылымдар кәсіби құзыретті парадигма талаптарға сәйкес халықаралық стандарт оқу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Дипломатия және халықаралық қарым қатынастар саласындағы аударма
  Несиелер: 3

  Курс дипломатия мен халықаралық ынтымақтастық саласындағы өзекті мәселелерді қарастырады. Пән жазбаша және ауызша ізбе-із аударма саласындағы болашақ аудармашылардың кәсіби-бағытталған құзіреттіліктерін дамытады, халықаралық ынтымақтастық, мәдениетаралық, тіларалық жағдаяттардағы сыртқы саясат саласындағы қызметті алып жүруге үйретеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Медиа-индустрия аудармасы
  Несиелер: 3

  Пән медиа индустриясы саласындағы аудармалардың ең өзекті қырларын қамтиды. Осы пән болашақ аудармашылардың мәдениетаралық, тіларалық қарым-қатынас мәнмәтіндегі медиа және медиа саласының қызметін аудару және қолдау кезіндегі кәсіби бағдарланған құзыреттіліктерін дамытады және алынған білімнің теориялық және практикалық синтезіне негізделген кәсіби маңызды дағдыларды қалыптастырады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Кәсіби баяндамаларды аудару (экономикалық, саяси, академилық)
  Несиелер: 3

  Бұл курстың мақсаты студенттерді отандық және шет тілдерінің нормалары мен жүйелерімен, экстралингвистикалық және интеграциялық факторлармен/ерекшеліктерімен, саясат, мұнай және газ, экономика, бизнес, көлікөнеркәсібі, геология және т.б. сияқты ортақ ерекшеліктерімен таныстыру. Курстыңмақсаты: өндіріс саласындағы мәтіндерді бастапқы тілден (SL) мақсатты тілге (ТД) және мақсатты тілден (ТД) бастапқы тілге (SL) дейін аудару барысында практикалық дағдыларды үйрету және дамыту келесі міндеттерді шешу үшін қол жеткізіледі: - студенттер дискурстардағы ерекшеліктерді іздейді - оларды әр саланың ерекшеліктеріне енгізу - түрлі салалардағы мәтіндерді аудару - Аударманы талдау - аударманы белгіленген стильге сәйкес редакциялау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Ауызша аудару тәжірибесі
  Несиелер: 5

  Курс халықаралық қатысымның (саяси, экономикалық, ғылыми, қоғамдық) түрлі салаларындағы түрлі тіл және мәдениет өкілдерін түсінуді қамтамасыз етуге арналған ауызша аударма саласында студенттерді мәдениетаралық қатысым субъектісі және кәсіби арнайы пәндік құзіреттіліктерін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Аудармашыларды психологиялық дайындау негіздері
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты сөйлеу әрекетінің психолингвистикалық ерекшеліктерін, оның ішінде келіп түсетін сигналды қабылдау ерекшеліктерін, тілдік ақпаратты өңдеудің әр түрлі кезеңдерінде жадының жұмыс істеуін, аударма тілінде сөйлеу тілінің қалыптасу ерекшеліктерін, сондай-ақ генерацияланатын аударма шешімін бақылау ерекшеліктерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Қоғамдық-саяси лексика (негізгі курс)
  Несиелер: 4

  Қоғамдық-саяси лексика курстың мақсаты-қытай тілінен орыс тіліне және орыс тілінен қытай тіліне ауызша және жазбаша аударманы меңгерудің тұрақты дағдыларын қалыптастыру, сонымен қатар жалпы саяси, лингвострантану және публицистикалық сипаттағы мәтіндер мен хабарламаларды рефераттау болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Функционалдық стилистика және аударма мәселелері
  Несиелер: 5

  Курс шетел және ана тілдерінде сөйлеу мәдениетін дамыту аясында мәтінді өндеу негіздерін, мәтіндерді аударма алдындағы талдауды және аударманы жасауға бағытталған кәсіби құзыреттілікті қалыптастырады. Курс студенттердің түпнұсқа тілге (жазбаша немесе ауызша) мәтінді адекватты аударуға қажетті тілдік құралдардың стильдік дифференциациясы дағдыларын дамытуға ықпал етуге бағытталған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Кәсіби сандық теңдестіру модулі
  Несиелер: 3

  Тәжірибе алу қолданбалы дағдылар қазіргі заманғы бағдарламалық қамтамасыз ету заманауи қамтамасыз ету компьютерлік жүйелер және т.б. ақпарат беру; біліңіз негіздері мен болашақ дамуы жаңа ақпарат технологиялар, жергілікті және жаһандық желілер мен олардың өнеркәсіпте қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Іскерлік шет тілі
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты-білім алушылардың бизнес, маркетинг саласында, Банк секторларында аудармашы ретінде жұмыс істеу үшін мәдениетаралық-коммуникативтік және кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Тілі оқылатын елдің әдебиеті және аударма мәселесі
  Несиелер: 5

  Оқу курсының негiзгi мақсаты – студенттерді оқытылатын тіл елінің әдебиеті тарихымен, оның көркем-образды дәстүрімен, көрнекті жазушыларымен, олардың шығармаларының аударма нұсқаларымен таныстыру арқылы олардың бойында әдеби-елтанымдық, мәдениетаралық-коммуникативті, аудармашылық және лингвоелтаныушылық біліктілікті қалыптастыру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Салалық индустрия мәтіндерін аудару
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты салалық индустрия саласында кәсіби аударма қызметін жүзеге асыруға қабілетті мамандарды дайындау.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Код ON1

  Мамандығының жоғары әлеуметтік мәні, кәсіптік этиканың қағидалары, кәсіптік қызметте қолданылатын пәндік саланы білу, аударма ережелері мен нормалары, әртүрлі мәдениеттердің адамдарымен өзара түсіністікке қол жеткізуге, білімге, түсінуге және халықаралық қарым-қатынас этикетін қалыптастыратын әмбебап ережелер мен нормаларға сәйкестігін түсінеді басқа мәдениеттердің өкілдерімен қарым-қатынас орнату - олардың мәдени құндылықтарын тану, пайда болған айырмашылықтарға жол бермеу қарым-қатынас мінез-құлық, мінез-құлық, өмір салты, салт-дәстүрлер және т.б.

 • Код ON2

  Аудармашы бастапқы мәтіннің лингво-танымдық, прагматикалық және функционалды ерекшеліктерін ескере отырып, алдын-трансляциялық талдауды жүргізу кезінде, кәсіби тілдесудің мәтіндерін аударудың лингвистикалық және қосымша тілдік факторларын талдай білуге және анықтай білуге, ана тілі мен басқа да шет тілдер ерекшеліктерімен мақсатты тілдің елдегі тілдік бірліктерінің ерекшеліктерін салыстыру

 • Код ON3

  Заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, мамандық бойынша жобалау қызметін жүзеге асыру.

 • Код ON4

  Дәлелді ақпаратты қолдану негізінде қазіргі заманғы мәселелерді шешу мүмкін болатын шет тілінде сөйлеу

 • Код ON5

  Мәтін ақпараттарын түсіндіру, қарым-қатынастың әлеуметтік-мәдени, қоғамдық-саяси, ресми-іскерлік салалары мәтіндерінің стильдік және жанрлық ерекшеліктерінің сертификациялық талаптары көлемінде түсіндіру

 • Код ON6

  Сөйлеу қызметінің барлық түрлерімен және ауызша және жазбаша сөйлеу мәдениетінің негіздерімен, қарым-қатынастың әртүрлі салаларында және жағдайларында тілді қолдану дағдылары мен іскерліктерімен айналысу.

 • Код ON7

  . Әртүрлі салаларда кәсіби этиканың және сөйлеу мәдениетінің негіздерін және коммуникативтік-прагматикалық стратегияларды және әдістерді қолданады, қарым-қатынастың негізгі түсініктерін, мәдениетаралық коммуникацияны, шет тілін білу мәдениетін, ауызша және ауызша емес қарым-қатынас құралдарын қалыптастырады; Қазақстандағы және Қазақстанда зерттелетін тілдегі мәдениет жүйесінде, құндылық жүйелерінде, дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарды, шет тілдер елдерінде қабылданғандығын көрсетеді

 • Код ON8

  Кәсіби маңызы бар ақпараттың әр түрлі көздерімен жұмыс істеу қабілеті: іздеу, жинау, сақтау,өңдеу, оларды сыни бағалау

 • Код ON9

  Кәсіби дискурс аясында мәтіндерді аударудың лингвистикалық және лингвистикалық емес факторларын талдау және анықтау. Аударманың барлық түрлерін меңгеру; аударма зерттеулерінің негізгі әдістерін және аударманың жанрлық-стилистикалық жіктелуін меңгеру.

 • Код ON10

  Шет тілінен ана тіліне жазбаша және ауызша аударманы сапалы орындау, салалық мәтіндерді ана тілінен шет тіліне сапалы аудару.

 • Код ON11

  Өз бетімен аудармаларды жүзеге асыру, тілдік құбылыстарға зерттеу жүргізу; аударма сәйкестігінің типологиясын білу; аударма сапасына бағалау жүргізу.

 • Код ON12

  Лингвистикалық нормаларды сақтай отырып, белгілі бір кәсіби дискурс саласында мәтіннің толық жазбаша және ауызша аудармасын жүзеге асыру.

 • Код ON13

  Орындалған аударманы сапалы талдау критерийлерін анықтау, кәсіби дискурс аясында бастапқы және аударма мәтінінің толық трансформациялық талдауын жүзеге асыру

Top